Zdravstvena zaštita u staračkim domovima

Zdravstvena zaštita u staračkim domovima jedan je od najznačajnijih segmenata kvalitetnog i odgovarajućeg zbrinjavanja korisnika doma.

Starost je veoma često praćena nekim zdravstvenim tegobama ili bolestima. Zdravstveno stanje osobe koja se smešta u dom za stara lica, bitno je iz više razloga. Na prvom mestu, određena stanja zahtevaju i adekvatnu zdravstvenu zaštitu i negu, pa treba proveriti da li željeni dom pruža takvu uslugu. Neki domovi ne pružaju ovakvu uslugu jer nisu u mogućnosti da obezbede potrebne uslove.

Na primer, nega nepokretnih osoba zahteva posebnu pažnju i negu. Kako bi se spečile pojave infekcija ili dekubitisa, vrhunski nivo higijene je prioritet. S obzirom da to podrazumeva kupanje, presvalačenje i menjanje pelena više puta u toku dana, to predstavlja veoma zahtevnu obavezu. Takođe, i kod pokretnih osoba, postoje određena stanja ili oboljenja koja zahtevaju kontinuirani nadzor 24h dnevno.

Adekvatna nega ovih pacijenta zahteva i raspolaganje specijalnom dodatnom opremom, kao što su: medicinski kreveti i dušeci, stočići za hranjenje, dizalice, rampe, kolica, liftovi...

Starački domovi koji u ponudi imaju ovakvu vrstu usluga, u svom timu imaju adekvatno kvalifikovano osoblje i raspolažu potrebnom opremom, kao i medicinskim i higijenskim materijalom.

Naravno, zdravstveno stanje osobe, kao i stepen njene samostalnosti i pokretljivosti, utiče i na cenu smaštaja u dom za stara lica.

Lekarski nadzor u staračkim domovima

Lekarski nadzor u staračkim domovima je jedna od obaveznih stavki za dobijanje licence za rad. Obavezno je da u timu staračkog doma postoji lekar opšte prakse, koji prati i kontroliše zdravstveno stanje korisnika doma. Po potrebi izdaje nalog ili preporuku za pregled lekara specijaliste. Najveći broj domova nema stalno zaposlene lekare specijaliste određenih oblasti, ali ima one sa kojima imaju ugovorenu saradnju. U dogovoru sa članovima porodice, donosi se odluka da li će korisnika doma pregledati specijalista sa kojim dom već sarađuje ili žele da osobu odvedu na pregled kod nekog drugog specijaliste.

Stručnost osoblja u domovima za stare

Stručnost i adekvatna edukovanost osoblja u domovima za stare je neophodna jer je u pitanju izuzetno odgovoran posao. Prepoznavanje upozoravajućih simptoma i brzo i adekvatno reagovanje u određenim situacijama, zahteva stručnu obučenost, znanje i iskustvo.

Redovno uzimanje terapije

Redovno uzimanje prepisane terapije izuzetno je važno za održavanje i poboljšanje zdravstvenog stanja. Najveći broj starih osoba, za rešavanje različitih tegoba, uzima više lekova u toku dana. Ponekad se prepisani lekovi moraju uzimati u više navrata u toku dana ili u tačno određeno vreme.

S obzirom da veliki broj osoba u poznim godinama pati od lakšeg ili težeg oblika demencije, često se dešava da zaborave redovno uzimanje medikamenata.

Iz tog razloga, osoblje doma se stara da svaki korisnik ponaosob redovno i na vreme popije svoju terapiju.

Održavanje higijene u domovima za smeštaj starih lica

Održavanje higijene u domovima za smeštaj starih lica je još jedna izuzetno značajna stavka zdravstvene zaštite. Ona podrazumeva vrhunsku higijenu i redovnu dezinfekciju samog objekta, kao i vođenje računa o održavanju savršene lične higijene korisnika doma. Posebna pažnja se mora posvetiti pacijentima koji leže, koriste pelene za odrasle ili, na bilo koji način, nisu u mogućnosti da se sami staraju o svojoj higijeni.

Na vrh