Medicinska rehabilitacija u staračkim domovima

Medicinska rehabilitacija u staračkim domovima jedna je od osnovnih aktivnosti koje se sprovode.

Definicija medicinske rehabilitacije kaže da ona predstavlja :„kontuinirani proces maksimalnog razvijanja fizičkih, mentalnih i socijalnih sposobnosti kako bi se osoba vratila u stanje pre povrede ili bolesti ili, pak, zadržalo njeno napredovanje.“

Kako godine prolaze, telo stari a organizam slabi. Javljaju se brojna oboljenja koja dovode do slabije pokretljivosti starih osoba. Tada je medicinska rehabilitacija nužna i neophodna.

Medicinska nega u domovima za stara lica sastavni je i najvažniji deo usluga koje dom pruža svojim korisnicima. Međutim, ona ne obuhvata samo redovno davanje prepisanje terapije, merenje krvnog pritiska ili nivoa šećera, već obuhvata i rehabilitaciju kako bi se popravila, očuvala i unapredila pokretljivost starih lica.

Medicinska rehabilitacija podrazumeva kombinaciju fizikalnih agenasa, kinezi-terapije i radne terapije .

U zavisnosti od stepena oboljenja i opšteg fizičkog i psihičkog stanja ocobe, lekar fizijatar propisuje potrebne terapije, kao i njihovu dinamiku i intenzitet. Fizio i radni terapeuti, zaduženi su za sprovođenje prepisanih tretmana. S obzirom da kod određenih pacijenta dolazi do poremaćaju u govoru, i logopedi su deo tima zadužeog za sprovođenje medicinske rehabilitacije u staračkim domovima.

Medicinska rehabilitacija se može sprovoditi individualno za svakog pacijenta ponaosob, ali može biti i grupna. Grupna rehabilitacija pospešuje, pored zdravstvenog napretka, i bolju interakciju i socijalizaciju korisnika doma za stara lica.

Čak i vrlo blage fizičke aktivnosti, kao i značajno povećanje fizičkih sposobnost,i pozitivno utiču i na mentalno zdravlje osobe. Nivo energije raste, a sa njime i stepen zadovoljstva i raspoloženja korisnika doma.

Na vrh