Državni domovi za stare – procedura i potrebna dokumentacija

Kada su u pitanju državni domovi za stare procedura i potrebna dokumentacija su nešto komlikovaniji, nego kod prijema u privatne staračke domove.

Pravo na smeštaj u neki od domova državnih gerontoloških centara zahteva se i ostvaruje preko nadležnog centra za socijalni rad. Za svako lice nadležan je centar za socijalni rad na opštini ili u gradu u kome dato lice ima prijavljeno prebivalište.

Dokumentacija za prijem u državni starački dom

Zahtev i neophodna dokumentacija za prijem u državni starački dom, podnosi se nadležnom opštinskom centru za socijalni rad, koji će Vas uputiti u proceduru prijema i dati potrebne informacije o dokumentaciji.

Kompletan spisak potrebne dokumentacije možete pogledati ovde, ali i na sajtu Gerontološkog centra Beograd odakle je i preuzet.

- popunjen Zahtev za smeštaj (dva primerka)

- uverenje o državljanstvu

- izvod iz matične knjige rođenih ili venčanih (dve fotokopije) ili fotokopije izvoda iz matične knjige umrlih za bračnog druga ili presuda o razvodu braka (dva primerka)

- fotokopija lične karte (obe strane) i zdravstvene knjižice (po dva primerka)

- uverenje o zdravstvenom stanju od lekara opšte prakse i nalaz neuropsihijatra o orijentisanosti osobe i sposobnosti da izrazi svoju volju (original i fotokopija)

- ostala medicinska dokumentacija (nalaz specijaliste interniste, nalaz specijaliste pulmologa sa očitanim snimkom, nalaz specijaliste dijagnostikovane bolesti, serološke analize, HbsAg, Anti HCV, Anti HIV, vaserman analiza i TPH analiza)

- dokazi o imovini i prihodima koji utiču na troškove smeštaja: ček od penzije za prethodni mesec (tri fotokopije) ili uverenje od PIO fonda da lice koje se smešta nije korisnik penzije

- uverenje o imovinskom stanju – poresko uverenje, dokaz o vlasništvu nad nepokretnostima ili ugovor o doživotnom izdržavanju (ako je sklopljen), ugovor o poklonu ili drugi dokazi koji su od uticaja na troškove smeštaja

- fotokopija lične karte i potvrda o prihodima za poslednji kvartal za srodnike koji učestvuju u troškovima smeštaja i njihova izjava – saglasnost da se prihodi direktno usmere na pokrivanje troškova smeštaja

- izjava volje osobe koja se smešta da želi smeštaj, a ako je podnosilac zahteva lice pod starateljstvom, potrebno je Rešenje o starateljstvu i saglasnost staratelja

Procedura za smeštaj u državni dom za stare

Procedura za smeštaj u državni dom za stare, nadalje se odvija na sledeći način.

Kada nadležnom centru za socijalni rad dostavite popunjen zaktev i neophodnu traženu dokumentaciju, nadležni centar za socijalni rad pristupa obradi Vašeg predmeta.

Nakon obrade predmeta, uput i dokumentaciju za smeštaj korisnika u dom, dostavlja Gerontološkom centru.

Komisija za prijem se sastaje u Gerontološkom centru i razmatra pristigle zahteve za smeštaj. U zavisnosti od zdravstvenog stanja budućeg korisnika, njegovih potreba i izraženje želje za smeštajem u određeni dom, kao i od trenutno raspoloživih kapaciteta u domovima Ustanove, donosi se Odluka o prijemu.

O donetoj odluci će budućeg korisnika ili njegovog srodnika ili staratelja, pozivom obavestiti socijalni radnik.

Odmah po ukazivanju slobodnog mesta, smeštaj lica u dom se realizuje.

Na vrh